Usługi rozwojowe wsparcie dla ciebie i Twoich pracowników na podniesienie kompetencji i kwalifikacji.

Już wkrótce ruszy pierwszy nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim” z wartością całkowitą projektu  29 694 785,69 PLN oraz kwotą dofinansowania na poziomie 20 786 349,98 PLN.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.4 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+).

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracodawców oraz ich pracowników poprzez realizację usług rozwojowych za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Projekt swoim zakresem obejmuje obszar podregionu konińskiego, tj. powiat gnieźnieński, wrzesiński, kolski, słupecki, turecki, koniński oraz Miasto Konin.

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a także inni pracodawcy (JST i NGO).

Pierwszeństwo uzyskania wsparcia w ramach Projektu będą miały usługi uwzględniające następujące preferencje:

  • Usługi Rozwojowe prowadzące do nabycia kwalifikacji objętych Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i posiadających nadany kod kwalifikacji,
  • Usługi Rozwojowe prowadzące do nabycia kwalifikacji innych niż wymienione w powyższym punkcie,
  • Usługi Rozwojowe dla Wnioskodawców działających lub planujących działać w obszarach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji lub Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Wnioskodawca w ramach wsparcia dla pojedynczej Usługi Rozwojowej będzie mógł uzyskać refundację kosztów do 67% wartości netto Usługi Rozwojowej, z tym że:

  • maksymalna łączna kwota wsparcia, jaka może zostać przyznana jednemu pracownikowi to 4 000 PLN,
  • maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jeden podmiot to 40 000 PLN.

Otwarcie naboru już wkrótce, a szczegóły będą aktualizowane na bieżąco na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Śledźcie nas  codziennie 😊

Skip to content