Deklaracja dostępności

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

adres korespondencyjny: 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4

telefon: +48 63 245 30 95

e-mail: arr@arrkonin.org.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://arrkonin.org.pl/   

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-06-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2022.01.10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona nie wykorzystuje dedykowanych skrótów klawiszowych, działają tylko te wbudowane w przeglądarkę internetową.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Polerowicz krzysztof.polerowicz@arrkonin.org.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 691 503 936 lub do sekretariatu na numer telefonu 63 245 30 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie 62-510 Konin ul. Zakładowa 4

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony wjazdu do budynku Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego „WORD”, wejście jest po schodach. Drugie wejście jest od strony frontowej i jest to wejście do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Przy wejściu od strony frontowej znajdują się schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście do budynku posiada mały wiatrołap i podwójne drzwi. Wejście do budynku jest ogólnodostępne w godzinach pracy Spółki ARR S.A. w Koninie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00. Natomiast wejście od strony wjazdu do budynku „WORD” dodatkowo poza ww. dniami i godzinami, w poniedziałek jest dostęp w godzinach od 7:00 do 17:00.

Dostępność parkingu

Przy budynku są wydzielone miejsca parkingowe dla klientów oraz miejsca parkingowe odpowiednio oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Obok pochylni znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Spółki ARR S.A. w Koninie znajduje się płatny parking miejski.

Dostępność budynku

Wszystkie pomieszczenia dostępne dla klientów zlokalizowane są na 3 piętrze, do których prowadzą schody lub winda. Sekretariat Spółki znajduje się na końcu korytarza. W celu kontaktu klienta z pracownikiem Spółki, Sekretariat informuje o przybyciu klienta na spotkanie i prosi wskazanego pracownika o wyjście na hol koło windy lub do salki konferencyjnej. W połowie korytarza znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Nie występują utrudnienia dla osób poruszających się na wózku. W obiekcie nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, wyjątkiem jest winda, która wyposażona jest w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a. Nie ma oznaczeń drukiem powiększonym dla osób niedowidzących i słabowidzących.

Informacja o wstępie z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego i pętli indukcyjnej

Istnieje również możliwość skorzystania pętli indukcyjnej oraz z usługi tłumacza języka migowego on-line. Zapotrzebowanie na ww. tłumacza należy zgłosić 3 dni przed planowanym wykonaniem tłumaczenia na adres arr@arrkonin.org.pl. Na spotkaniu pracownik Spółki połączy się za pośrednictwem wideorozmowy z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a pracownikiem urzędu. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym, dlatego ważna jest wcześniejsza rezerwacja wizyty. Usługa ta jest bezpłatna dla Klientów Spółki i jest dostępna w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


Skip to content