Punkt Informacyjny

 

Zakres usług świadczonych przez PIFE

Ogólne informowanie na temat Funduszy Europejskich, poszczególnych Programów i Działań, programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, Krajowego Planu Odbudowy.

 

Informowanie o projektach – tj. przedstawienie aktualnej informacji nt. możliwości udziału w realizowanych przez innych beneficjentów, projektach współfinansowanych z FE, a także wskazaniu klientowi narzędzi do wyszukania interesujących go projektów, np. internetowe bazy projektów.

 

Informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich– tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego Priorytetu/Działania w Programie finansowanym z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze środków w ramach FE, informacji o konkursach i możliwych źródłach i formach finansowania, informacji nt. ogólnych warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych do właściwych instytucji)

 

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców, w tym osób fizycznych i przedsiębiorców, jak również przedstawicieli podmiotów publicznych zainteresowanych pozyskaniem środków bezzwrotnych, jak i wsparcia zwrotnego w formie preferencyjnych pożyczek, poręczeń czy też kredytów.

 

Informujemy, że w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego on-line.

Zgłoszenie zapotrzebowania należy zrealizować 3 dni przed planowanym wykonaniem tłumaczenia 

Usługa ta jest bezpłatna dla naszych Gości i jest dostępna w poniedziałki w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Więcej informacji na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl   

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich2021-2027.

Informacje udzielone przez pracowników Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i Wdrażających poszczególne Programy ani Centralnej Jednostki ds. PPP (CJPPP)i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

 

Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych

Podstawa prawna:

Art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

Administrator danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Koninie (dalej ARR S.A. w Koninie) 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4, NIP 665-001-44-93, REGON 310508690

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Tomasz Nowiński – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

– pod adresem poczty elektronicznej: iod@comp-net.pl

– pisemnie na adres siedziby podany powyżej.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

  1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:
  2. Realizacją Programu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie
  3. Archiwizacją.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikających z Projektu oraz Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 7771/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania dotacji podmiotom wybranym w Konkursie dotacji na prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w latach 2024-2025.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich podanie jest niezbędne do realizacji Projektu.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

Przekazanie danych osobowych do podmiotów trzecich:

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Województwu Wielkopolskiemu, a następnie Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej w celu w celu kontroli, badań jakości obsługi, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów. Udostępnienie danych odbywa się
w  zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Zakres udostępnianych danych nie może być szerszy niż ten o którym mowa w art. 87 z dnia
28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich
w perspektywie finansowej 2021-2027 w ramach realizacji projektu, na podstawie zawartej umowy oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Ponadto na żądanie Województwa lub Ministra udostępnia dane klientów usług informacyjnych w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu na potrzeby kontroli realizacji Zadania, w tym badań jakości obsługi klientów, pomiaru wskaźników projektu oraz certyfikacji punktów. Minister może powierzyć przetwarzanie udostępnionych danych podmiotowi trzeciemu w celu przeprowadzenia badań jakości obsługi o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znajdziecie Państwo na TUTAJ.

 

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu LOKALNEGO PUNKTU INFORMACYJNEGO FUNDUSZY EUROPEJSKICH W KONINIE oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Prawa podmiotu danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Pani/Pana sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
  3. Prawo do przenoszenia danych, o ile Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  4. Prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane te nie są już potrzebne do przetwarzania danych.

Z powyższymi żądaniami należy wystąpić do Administratora na adres wskazany powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)., jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

Kontakt

Renata JańczakSpecjalista ds. funduszy europejskich

Specjalista ds. funduszy europejskich

Wieloletni pracownik w Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Lider projektu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie, świadczący usługi w odniesieniu do Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2021-2027.

Kontakt:

e-mail: renata.janczak@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 23,24
tel: 601 346 807

 

Anna SkrabulskaSpecjalista ds. funduszy europejskich

Wieloletni pracownik w Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Obecnie specjalista świadczący usługi informacyjne z Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2021 – 2027.

Kontakt:

e-mail: anna.skrabulska@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 23,24

 

Marta FabiszakSpecjalista ds. funduszy europejskich

Pracownik w Spółce Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zatrudniony od 2023 roku. Specjalista świadczący usługi informacyjne z Programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności (FS) perspektywy 2021-2027.

Pracownik zaangażowany również w realizację działań mających na celu zapewnienie odpowiedniej widoczności polityki spójności oraz prowadzenie działań związanych z komunikacją i widocznością w zakresie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach FEW 2021 – 2027.

Kontakt:

e-mail: marta.fabiszak@arrkonin.org.pl
tel: 63 245 30 95 wew. 23,24

 

 

Skip to content