O nas

Jako Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie działamy na rynku od stycznia 1992 r. Przesłanką utworzenia Agencji była potrzeba posiadania organizacji pozarządowej działającej na rzecz rozwoju regionalnego (restrukturyzacja gospodarki i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw), wyspecjalizowanej w realizacji rządowych i międzynarodowych programów polityki regionalnej dla samorządów. Ten cel został dość szybko zrealizowany a powstające na przestrzeni lat misje i wizje naszej firmy oraz nowe cele operacyjne doskonale wpisywały się w dynamicznie rozwijający się rynek gospodarczy. Nasza działalność ewaluowała na przestrzeni lat lecz zawsze pozostawaliśmy wierni naszemu celowi strategicznemu a swoją ofertę tworzyliśmy z myślą o naszych klientach i ich potrzebach. Dziś nasze cele, misja i wizja są nadal ściśle związane z rozwojem gospodarczym a oferta odzwierciedla potrzeby i oczekiwania naszych stałych i potencjalnych klientów.

 Nasza obecna działalność obejmuje m.in:

 • realizację projektów związanych z rozwojem regionalnym, rozwojem przedsiębiorczości i innowacyjności w Wielkopolsce,
 • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) poprzez realizację usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych w tym dotacji unijnych,
 • doradztwo finansowe, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie dokumentacji kredytowej,
 • pośrednictwo w zakresie udzielania pożyczek i poręczeń dla przedsiębiorców,
 • organizowanie seminariów i konferencji o tematyce istotnej dla rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • współpracę z samorządami w zakresie wdrażania projektów rozwoju regionalnego,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem regionalnym i rozwojem przedsiębiorczości,
 • promowanie współpracy regionów, instytucji i przedsiębiorstw za zagranicą,
 • wynajem powierzchni pod działalność gospodarczą.

W okresie naszej dotychczasowej działalności ugruntowaliśmy swoją pozycję jako jedna z ważniejszych instytucji wspierających rozwój gospodarczy na terenie subregionu konińskiego oraz województwa wielkopolskiego.

W latach 2001-2008 pełniliśmy funkcję Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, tj. instytucji, która na szczeblu regionalnym administrowała środkami unijnymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Te doświadczenia oraz zdobyta wiedza, przełożyły się na naszą dalszą pracę oraz wzmocniły markę naszej instytucji a Nas zmotywowały do tego, aby nasza codzienna praca i nasza oferta, stale podążała za potrzebami rynku i naszych klientów.

MAJĄTEK ARR

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie jest właścicielem:
a) nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Makowej 8 „Strefa Biznesu”, stanowiącej bazę magazynowo-biurową
w skład, której wchodzą:

 • dwa budynki biurowe o powierzchni użytkowej 226 m² i 80 m²,
 • dwa magazyny murowane o powierzchni użytkowej 1680 m² i 1350 m²,
 • jeden magazyn z płyty obornickiej o powierzchni użytkowej 950 m²,
 • trzy magazyny blaszane o powierzchni użytkowej 360 m², 360 m² i 320 m²,
 • siedem boksów – garaży o łącznej powierzchni użytkowej 290 m²,

b) nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Dworcowej 15, stanowiącej 3 pawilony handlowe o łącznej powierzchni użytkowej 530 m²

c) nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Koninie przy ul. Okólnej 59, stanowiącej budynek biurowy z dwoma klatkami schodowymi o łącznej powierzchni użytkowej 990 m². Do dyspozycji klienta jest 46 biur o powierzchniach od 8 m² do 34 m² oraz 10 pomieszczeń magazynowych o powierzchniach od 7 m² do 98 m².

Nieruchomości te zostały wniesione do spółki aportem w 1991 roku oraz w 2019. Decyzje te miały na celu wyposażenie ARR w majątek stanowiący stabilizator jej sytuacji finansowej w kontekście  działań statutowych związanych z rozwojem regionalnym.

Obiekty te są w całości przeznaczone pod wynajem – dla firm prowadzących działalność gospodarczą: – handlową, usługową lub produkcyjną.
Łączna powierzchnia do wynajęcia to ponad 7136 m².

Klauzula Informacyjna – przechowywanie danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 1. Administrator Twoich danych osobowych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (dalej ARR S.A. w Koninie) 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4, NIP 665-001-44-93, REGON 310508690. 
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ARR S.A. w Koninie możliwy jest poprzez e-mail iod@comp-net.pl.
 3. Cele i podstawy przetwarzania:
 • wykonanie umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczy to również wszelkich działań podjętych przed zawarciem umowy o współpracy;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ARR S.A. w Koninie. Może on polegać na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami. Na tej przesłance prawnej możemy kierować do Ciebie treści marketingowe, np. drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną, e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę komunikacji wyraziłeś(aś) zgodę. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane w celach statystycznych i analitycznych (ocena wyników prowadzonej działalności gospodarczej);
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ARR S.A. w Koninie (art. 6 ust. 1 lit c RODO), które wynikają z:

– zawartych umów z instytucjami publicznymi i finansowymi (wsparcie ze środków unijnych), z zastrzeżeniem, że zgodnie z zapisami tych umów, instytucje te stają się administratorem tych danych osobowych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności

– prowadzenia niezbędnej dokumentacji księgowej

– prowadzenia monitoringu miejsca pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa

pracowników lub ochrony mienia

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez cały okres trwania umowy. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o czas przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. W przypadku danych zebranych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody – będziemy je przetwarzać do czasu jej cofnięcia. Dane uzyskane z monitoringu wizyjnego nie będą przetwarzane dłużej niż 3 miesiące. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. W pozostałych przypadkach dane przetwarzane będą zgodnie ze złożonymi oświadczeniami lub terminami określonymi w przepisach szczególnych.

 1. Zgodnie z postanowieniami RODO, przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

Powyższe prawa możesz zrealizować przysyłając listem poleconym odpowiednie oświadczenie na adres: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4 lub na adres poczty elektronicznej rodo@arrkonin.org.pl

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy (z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako dobrowolne) oraz w celu realizacji obowiązków prawnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia i wykonania współpracy.  

 1. Odbiorcy danych

Informujemy, iż do Twoich danych osobowych będą miały dostęp podmioty przetwarzające te dane w naszym imieniu w rozumieniu art. 28 RODO (usługi IT, usługi prawne, finansowe, marketingowe oraz podwykonawcy). Dane będą również przekazywane bankom (realizacja płatności), organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (sądy, urzędy, itp.), operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, to każdą z tych zgód możesz wycofasz w dowolnym momencie (drogą pisemną, elektroniczną) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.  
 2. W stosunku do Twoich danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz dane nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna Facebook

 

Skip to content