Kodeks etyczny

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w Koninie

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie będąc w pełni świadomą znaczenia etyki w codziennej działalności gospodarczej, na zasadzie dobrowolności przyjmuje niniejszy kodeks etyczny i deklaruje, że we wszelkich działaniach rynkowych będzie kierować się jego postanowieniami.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjmuje, że reputacja firmy, jej wizerunek oraz zaufanie Klientów jest jedną z najbardziej istotnych wartości. Ochrona tych wartości ma fundamentalne znaczenie dla Spółki.
Niniejszy kodeks etyczny stanowi zbiór norm postępowania, którymi Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie i jej pracownicy kierują się w stosunkach wewnątrz firmy, a także w relacjach zewnętrznych wynikających z prowadzonej działalności i wykonywanej pracy.

I. Postanowienia ogólne

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie w swojej działalności kieruje się przepisami prawa, powszechnie akceptowanymi zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
Spółka i jej pracownicy są zobowiązani kierować się następującymi zasadami:

 • profesjonalizmu,
 • rzetelności I staranności,
 • uczciwej konkurencji,
 • rzeczowości,
 • dbałości o interesy klientów,
 • poufności informacji o klientach,
 • równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego.


II. Postanowienia szczególne

Pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie:

 • postępują zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji,
 • są bezstronni i obiektywni,
 • starają się być zaufanym partnerem,
 • działają zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego,
 • dbają o dobro Klienta,
 • opierają swoje usługi o doświadczenie i profesjonalizm osiągnięty solidną pracą,
 • zapewniają poufność informacji o klientach,
 • przestrzegają praw autorskich i praw do dorobku intelektualnego,
 • zapewniają jednoznaczność zawieranych umów i ich przestrzegają, nie przyjmują zleceń, z których nie są w stanie się wywiązać lub też, które nie przyniosą wymiernych korzyści klientom,
 • przed przyjęciem zlecenia, ściśle współpracują z klientem w celu dokładnego zrozumienia jego problemów i potrzeb,
 • są elastyczni, do każdego zlecenia podchodzą indywidualnie i korzystając ze swojego doświadczenia wnoszą nowy, świeży pogląd,
 • zapewniają kompletność i wiarygodność informacji,
 • stosują obiektywną ocenę wyników pracy,
 • dążą do polubownego załatwiania sporów,
 • dążą do podwyższania kwalifikacji zawodowych.


III. Postanowienia końcowe

Każdy z pracowników Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami niniejszego kodeksu kierując się przekonaniem, że powodzenie firmy w znacznej mierze zależy od jej wiarygodności, reputacji, prestiżu i zaufania klientów, którym oferuje swoje usługi.

Skip to content