I.            Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków w sprawie przyznania osobie bezrobotnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pod tytułem „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.
 
Nabór trwa od 20 czerwca 2022 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

  1. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub
  2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub
  3. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl lub
  4. w pokoju 224 (II piętro).

Planowana wysokość przyznanej dotacji wynosi 20 000,00 złotych.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia.
W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Miejsce prowadzenia nowo powstałej działalności musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.
Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tel.: 63 247 78 40.

II.          Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór Wniosków na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Nabór trwa od 20 czerwca 2022 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub

przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub

wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl lub

w pokoju 224 (II piętro).

Planowana wysokość dotacji wynosi 20 000,00 złotych.

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne:

osoby młode do 25 roku życia, które umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej podpiszą w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w PUP.

osoby w wieku od 25 do 30 roku życia.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:

osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),

osoby długotrwale bezrobotne, tj.:

osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,

osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej,

osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Miejsce prowadzenia nowo powstałej działalności musi być zlokalizowane na terenie Powiatu Konińskiego lub Miasta Konina.

Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tel.: 63 247 78 40.

Osoby do kontaktu:

Anna Skrabulska tel: 661 612 515

Renata Jańczak tel: 601 346 807

Skip to content