4 marca br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze. O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się:

 1. Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 2. Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 4. Kościoły i związki wyznaniowe,
 5. Niepubliczne instytucje kultury i sportu,
 6. Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 7. Organizacje pozarządowe

 z terenu miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące wsparcia odbudowy oraz zwiększania zasobów wodnych na obszarach Wielkopolski Wschodniej zdegradowanych pod względem hydrologicznym (w tym poprzez tworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach pokopalnianych) poprzez między innymi:

 1. projekty z zakresu mikro- oraz małej retencji;
 2. rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, likwidacja powierzchni nieprzepuszczalnych, rozwój systemów zagospodarowania wodami opadowymi, ochrona istniejących parków i skwerów oraz zadrzewień przyulicznych, rozbudowa kanalizacji deszczowej (jeśli rozbudowa wynika z planów adaptacji miast do zmiany klimatu, tam gdzie one są wymagane, lub są uzasadnione zagrożeniem powodziowym, przy czym muszą być one powiązane z inwestycjami w zieloną i niebieską infrastrukturę). 

Uzupełniające elementy w limicie do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych projektu mogą stanowić:

 1. działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 2. działania zwiększających wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego,
 3. infrastruktura towarzysząca niezwiązana bezpośrednio z celem działania 10.04 niezbędna do prawidłowej realizacji projektu (np. mała architektura).

W ramach wsparcia przewiduje się realizację projektów w dwóch wariantach:

 1. bez pomocy publicznej – w zakresie projektów, w których nie występują przesłanki występowania pomocy publicznej, a także w ramach których Wnioskodawca/Beneficjent nie prowadzi jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa.
  Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 80% wydatków kwalifikowalnych. Na kwotę wsparcia składają się środki z: i. FST – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
  ii. Budżet Państwa – do 10% kosztów kwalifikowalnych.  
 2. objęte pomocą publiczną – w zakresie projektów, w których może, bądź zakłada się występowanie elementów komercyjnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy na infrastrukturę lokalną.
  Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:  500 000 PLN.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 10 maja 2024 r.

Skip to content