Działania i ułatwienia przygotowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:

 1. Wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków,
 2. Wprowadzenie systemu pracy zdalnej członków KOP,
 3. Komitety monitorujące – tryb obiegowy,
 4. Projekty, przy realizacji których występują lub mogą wystąpić opóźnienia:
  – aneksowanie umowy w celu wydłużenia terminów składania wniosków o płatność,
  – aneksowanie umowy w celu zmiany terminu jego zakończenia;
 5. W przypadku wydatków poniesionych w projektach, w których konieczne było odwołanie finansowanych w nich spotkań, szkoleń czy wyjazdów za granicę, możliwe jest uznania poniesionych wydatków za kwalifikowalne, po dokonaniu wnikliwej analizy
 6. W odniesieniu do kontroli:
  – przeprowadzenie analizy wykonalności kontroli systemowych w systemie pracy zdalnej,
  – dokonanie przeglądu harmonogramów kontroli i urealnienie terminów wykonania czynności, w tym w szczególności rozważenie wykonania określonych czynności „zza biurka”.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawiło również pakiet rekomendacji dla projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 1. Finansowania z funduszy unijnych kosztów odwołanych szkoleń, wyjazdów, konferencji, jeśli pieniądze są nie do odzyskania i nie można było zrealizować planowanych działań (na przykład kraj, do którego planowany był wyjazd, zamknął granice),
 2. Finansowania z funduszy unijnych kosztów funkcjonowania placówek, które powstały ze wsparciem unijnym (na przykład przedszkoli, które muszą zapłacić opiekunkom),
 3. Wydłużenia terminów składania wniosków o płatność i zmiany terminów zakończenia projektów,
 4. Zmiany treści wniosków i umów o dofinansowanie, na przykład w zakresie okresu realizacji projektu, terminu jego zakończenia albo finansowania dodatkowych kosztów zapewnienia bezpieczeństwa lub zmiany formy wsparcia na zdalne,
 5. Czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej przez uczestników projektów, którzy otrzymali dotację lub pożyczkę na założenie firmy,
 6. Uznawania oświadczeń uczestników w przypadku stypendiów stażowych (takie oświadczenia mogą dotyczyć na przykład opieki nad dzieckiem do lat 8, zawieszenia działalności firmy, konieczności odbywania kwarantanny).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydłuża terminy naborów wniosków w dwóch konkursach:

 1. w konkursie w działaniu 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN termin składania wniosków został wydłużony do 17 kwietnia 2020 r. (pierwotny termin do 16 marca 2020 r.),
 2. w konkursie w poddzialaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne termin składania wniosków został wydłużony do 27 kwietnia 2020 r. (pierwotny termin do 3 kwietnia 2020 r.).

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało marszałków województw, że uzgodniło z Komisją Europejską odstępstwa od dotychczasowych zasad stosowanych przy finansowaniu z UE projektów z sektora zdrowia. Inwestycji, które mają pomóc w walce z koronawirusem, nie będzie trzeba już uzgadniać na forum Komitetu Sterującego, nie ma też konieczności stosowania map potrzeb zdrowotnych. Żeby zapewnić koordynacją i uniknąć dublowania projektów, inwestycje mają być przygotowywane i realizowane w porozumieniu z wojewodami. Samorządowcy będą dostosowywać szpitale do opieki nad chorymi na COVID-19. (min zakup sprzętu, wyposażenie sal).

Sektor zdrowia będzie również wsparty w Wielkopolsce. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  2014-2020,  dokona zmian Programu w zakresie niezbędnym do skutecznej walki z koronawirusem. Szacuję się wstępnie, że przeznaczone zostanie na ten cel ok. 25 mln złotych pomocy regionalnej.

Ponad to w dniu 19 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Dokonano przesunięć środków finansowych na zaplanowane konkursy w Działaniu 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska oraz w Poddziałaniu 4.5.4 Edukacja ekologiczna, jak również w celu zwiększenia efektywności wdrażania WRPO 2014+. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/zmiany-do-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-szoop-uszczegolowienie-wrpo-2014-wersja-4-3-z-19-marca-2020-r

Zmiany terminów konkursów:
Nabór konkursowy RPO Mazowieckie Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – nie zostanie ogłoszony w terminie.
Nowy termin zostanie ogłoszony odrębnym komunikatem.

Zmianie ulega także termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Termin zakończenia konkursów to 12 maja br. (pierwotny termin: 23 kwietnia br.).

Więcej informacji szczegółowych znajdziecie na https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

Skip to content