Od 14 września 2020r wznawiamy przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu „Usługi rozwojowe dla subregionu konińskiego” na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników oraz pracodawców z sektora mikro, małych i średnich firm w ramach Poddziałania 6.5. WRPO.

Projektem objęte są usługi rozwojowe tj. szkolenia oraz usługi doradcze. W ramach projektu można uzyskać refundację kosztów usług rozwojowych nawet do 80% ich wartości!

UWAGA!!!

Nabór dotyczy jedynie usług rozwojowych z terminem realizacji do 30 listopada 2020r. (nie dotyczy studiów podyplomowych). Formularze zgłoszeniowe na usługi rozwojowe, których termin zakończenia wykracza poza termin 30 listopada 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że w odniesieniu do umów zawartych po 14 września b.r. nie będzie możliwości przesunięcia/ aneksowania terminu zakończenia realizacji usług na datę późniejszą niż 30 listopada 2020r.

Wszelkie informacje oraz dokumentacja projektowa znajdują się na stronie internetowej projektu: www.uslugirozwojwe.arrkonin.org.pldla-firm

Skip to content