Wsparcie na ochronę miejsc pracy

Wojewódzkie Urzędy Pracy udzielają wsparcia dla przedsiębiorcy, który w następstwie wystąpienia COVID-19 wprowadził:

1. przestój ekonomiczny to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy

lub

2. obniżony wymiar czasu pracy to wymiar czasu pracy pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. Przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu.

Do uzyskania pomocy uprawniony jest każdy przedsiębiorca, tj.:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

w sytuacji, gdy:

  • wystąpił spadek obrotów gospodarczych, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych (po1 stycznia 2020 r.) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;
  • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego (po 1 stycznia 2020 r.) do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego;
  • nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., z wyjątkiem przypadku, gdy przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności.
  • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.
  • zostało zawarte porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym.

Świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy.

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy w postaci elektronicznej poprzez platformę  Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Szczegółowe informacje dla naszego regionu dostępne są na witrynie: https://wuppoznan.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE): telefonicznie 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail:konin.fe@wielkopolskie.pl

Zachęcamy również do łączenia się ze Specjalistą ds. Fundusze Europejskich przez Skype w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:00- 14:00.Nazwa użytkownika Skype: PIFE Konin.fe

Skip to content