Wsparcie finansowe dla firm, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19. 

O pomoc finansową mogą ubiegać się przedsiębiorcy z 45 branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności (obowiązuje na dzień 05.01.2021r.).

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – Działalność paramedyczna;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunki wsparcia dla mikrofirm

  • zatrudnienie od 1 do 9 pracowników
  • obrót lub suma bilansowa za 2019 r. do 2 mln euro
  • które odnotowały spadek obrotów w związku z COVID-19 w 2020 r. o min 30% w okresie IV – XII/2020r. lub w IV kwartale 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019

Subwencje finansowe w wysokości 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego, do maksymalnej kwoty 324 tys. zł (wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów).

Warunki wsparcia dla małych i średnich firm

  • zatrudnienie od 10 do 249 pracowników
  • obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro
  • które odnotowały spadek obrotów w związku z COVID – 19 o min 30% w okresie IV – XII/2020r. lub w IV kwartale 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019.

Subwencje finansowe w wysokości 70% straty brutto za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r., w maksymalnej kwocie 3,5 mln zł, nie więcej niż 72 tys. zł na 1 pracownika.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. poprzez system bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-20.html#mmsp

Skip to content