W dniach 08 – 09.04.2019r. w Centrum Konferencyjnym Albert Borschette w Brukseli odbyło się czwarte spotkanie Grupy Roboczej „Platformy dla regionów intensywnie wykorzystujących węgiel w okresie przejściowym”.

Region Wielkopolski Wschodniej reprezentowała liczna delegacja, w skład której wchodzili min.: Piotr Korytkowski – Prezydent Miasta Konina, Maciej Sytek – pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Krzysztof Gubański – wiceprezes ARR S.A. w Koninie, Jakub Jackowski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Miłosława Stępień reprezentująca Stowarzyszenie „Akcja Konin”, Jarosław Koźlarek – prezes Fundacji Miasto Prowincjonalne, przedstawiciele Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” z Prezesem Zarządu Marcinem Ginelem na czele oraz przedstawiciele Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  w Koninie, którzy przygotowywali materiały dla KE.

W pierwszym dniu spotkania Platformy dla regionów węglowych odbyła się sesja plenarna, której przewodniczyli Klaus-Dieter Borchardt, zastępca dyrektora generalnego DG ENER oraz Rudolf Niessler, Dyrektor DG REGIO. W swoim wystąpieniu wprowadzającym podkreślali oni, że w kolejnych latach programowania i finansowania w ramach polityki spójności, priorytetem będzie właśnie platforma powęglowa.

Po tym krótkim wprowadzeniu, w pierwszej kolejności prezentowały się regiony węglowe w okresie przejściowym tj. Czechy i Niemcy. Przedstawiciele w/w krajów omawiali poczynione już postępy w procesie transformacji, a następnie prezentowali swoje plany na wyjście z węgla i podkreślali w nich rolę biznesu.

Kolejna część sesji plenarnej poświęcona była przemówieniom wygłoszonym przez Dominique Ristori, dyrektora generalnego DG ENER oraz Jerzego Buzka, przewodniczącego komisji ITRE, posła do Parlamentu Europejskiego.

Ważnym elementem tej części sesji plenarnej było przekazanie informacji o utworzeniu tzw. Sekretariatu Platformy Węglowej, który będzie odgrywał znaczącą rolę w procesie transformacji dla wszystkich regionów zgłoszonych i przyjętych do Platformy. Zadaniem Sekretariatu będzie m. in. tworzenie ekspertyz na temat wyzwań obszarowych, przekazywanie materiałów z dobrych i złych praktyk regionalnych, wymiana informacji i wiedzy pomiędzy regionami węglowymi, wspieranie w perspektywie średnio i długookresowej, pomoc techniczna, a także działania promocyjne i oczywiście moduł pytań i odpowiedzi. Podczas dyskusji uczestnicy platformy mieli również możliwość wskazania swoich oczekiwań i pomysłów co do funkcjonowania Sekretariatu.

Ostatnią częścią sesji plenarnej i tym samym kluczową dla nas, były wystąpienia nowych regionów, które przybyły na platformę tj. Dolnego Śląska, Wielkopolski Wschodniej oraz Słowenii. To było pierwsze oficjalne wystąpienie naszego regionu na Platformie Węglowej. Nasz region reprezentował Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie. Podczas prezentacji, Maciej Sytek przedstawił w jakim miejscu i w jakiej sytuacji znajduje się obecnie nasz region. Zaprezentował jakie działania już poczyniliśmy i wskazał bardzo konkretne cele strategiczne oraz miejsce, do którego zmierzamy jako Region. Po wystąpieniu Pana Macieja, prowadzący sesję plenarną skomentowali polską prezentację jako bardzo ciekawą i ambitną. Po sesji plenarnej nie brakowało również pochwał i pozytywnych komentarzy płynących w stronę wielkopolskiej delegacji, od uczestników sesji. Tego samego dnia, Maciej Sytek wraz z Jakubem Jackowskim, Dyrektorem Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyli drugie niezależne spotkanie z Bloomberg Philanthropies, który jest zainteresowany wsparem finansowym dla  Wielkopolski Wschodniej.

W drugim dniu spotkania Platformy dla regionów węglowych odbyło się spotkanie tzw. Country Team, na którym reprezentanci Wielkopolski Wschodniej przedstawiali przygotowane i wysłane wcześniej do KE, fiszki projektowe. Wcześniej Komisja wskazała, które fiszki będą omawiane jako pierwsze. Prezentację rozpoczął i prowadził Maciej Sytek, który początkowo przedstawił całą polską delegację, a następnie omówił każdą przygotowaną fiszkę projektową. Ze  zgłoszonych 21 projektów KE wybrała 10 fiszek do szczegółowego omówienia uznając je za bardzo obiecujące i gotowe do realizacji.  Wybrane fiszki dotyczyły m. in. budowy marki i strategii Wielkopolski Wschodniej w procesie transformacji, podnoszenia kompetencji i kwalifikacji osób z sektora paliwowo-energetycznego zagrożonych utratą pracy, zielonego wsparcia finansowego dla firm oraz sektora publiczno-prywatnego, klastra ZIELONA ENERGIA, budowy farm fotowoltaicznych na rekultywowanych terenach, przebudowy kotła węglowego na kocioł do wyłącznego spalania biomasy, budowy magazynu ciepła dla potrzeb ogrzewania Miasta Konin, budowy infrastruktury do wytwarzania, magazynowania oraz dystrybucji wodoru oraz produkcji paneli fotowoltaicznych i montażu instalacji fotowoltaicznych. O swoich projektach mówili również, Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski oraz przedstawiciele ZE PAK’u, Prezes Zarządu Marcin Ginel, doradca Zarządu ZE PAK Pan Zbigniew Stępniewski oraz były Prezes ZE PAK Adam Kłapszta. Na spotkaniu ponownie nie zabrakło pochwał w kierunku Wielkopolski Wschodniej oraz pozytywnych komentarzy ze strony ekspertów i przedstawicieli KE. Wszyscy zgodnie podkreślili, że jesteśmy regionem, który wyraźnie pokazał, że jest gotowy na wyprzedzenie i zapobieganie negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie.

Podczas Country Teamu głos zabrał również Pan Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, który również pochwalił przygotowane przez Wielkopolskę Wschodnią projekty. Spotkanie zakończyło się w bardzo pozytywnej atmosferze.

Po spotkaniu Country Teamu o rozmowę poprosili również przedstawiciele Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycji
i Rozwoju oraz Inicjatywy JASPERS, którzy również są zainteresowani wsparciem najbardziej innowacyjnych projektów.
W najbliższych tygodniach odbędą się spotkania robocze w Polsce, kontynuujące rozmowy z Brukseli.

Kolejne spotkania w Brukseli zostały wyznaczone na 15 -16 lipca 2019r. oraz 15 – 16 października 2019r. Na tych spotkaniach będzie można zaprezentować nowe projekty z naszego Regionu oraz uszczegółowić te, które zdaniem KE wymagały jeszcze doprecyzowania.

Doskonałym zakończeniem i uwieńczeniem delegacji przedstawicieli Wielkopolski Wschodniej do Brukseli były wszystkie komentarze bezpośrednie, telefoniczne i internetowe, w tym m. in. wpisy na Twiterze. Jeden z nich dodany przez Aleksandru Mustata, jednego z uczestników konferencji, brzmiał następująco: „Najbardziej postępowym regionem na dzisiejszym spotkaniu UE była WIELKOPOLSKA”.

I to jest najlepsze podsumowanie tych 2 dni w Brukseli ?

Skip to content