Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie informuje, że Formularze rekrutacyjne w projekcie pn. „Dotacja na Twoją firmę”  będą przyjmowane w okresie od 18 do 31 stycznia br., w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularze rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby ARR S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4 (III piętro). Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w ARR S.A. (UWAGA: decyduje data wpływu do ARR S.A., a nie data stempla pocztowego). Formularze rekrutacyjne złożone poza wskazanym terminem rekrutacji nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie. Formularze złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej również nie podlegają rozpatrzeniu i ocenie.

ARR S.A. w Koninie zastrzega sobie możliwość zawieszenia naboru kandydatów w przypadku, gdy liczba złożonych Formularzy rekrutacyjnych przekroczy 87 sztuk w ramach danego naboru.

ARR S.A. w Koninie zastrzega sobie także możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego dla wybranych grup kandydatów.

Warunki uczestnictwa w projekcie oraz szczegółowe informacje nt. przebiegu rekrutacji przedstawione są w Regulaminie rekrutacji Uczestników projektu oraz załącznikach do niego opublikowanych w dniu 30.12.2020 r. i dostępnych tutaj.

 W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w projekcie należy złożyć wypełniony Formularz rekrutacyjny na odpowiednim wzorze wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zaświadczeniami potwierdzającymi status zawodowy (pkt. II Formularza).

Formularz rekrutacyjny należy wypełnić starannie, najlepiej elektronicznie, następnie wydrukować, parafować na każdej ze stron oraz podpisać w miejscu do tego przeznaczonym. Prosimy zwrócić uwagę, aby wszystkie wymagane oświadczenia (pkt. IV i V Formularza) podpisać w miejscach do tego przeznaczonych.

Zaświadczenia potwierdzające status zawodowy kandydata do projektu należy dostarczyć w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii (umieszczenie klauzuli „zgodne z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” na każdej zadrukowanej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem kandydata na uczestnika projektu).

W związku z koniecznością dostarczenia przez osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, a także osoby bierne zawodowo zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie braku odprowadzenia składek na dzień przystąpienia do projektu (dokument nie może być wystawiony wcześniej niż w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu) poniżej przekazujemy do pobrania wzór wniosku do ZUS o wydanie stosownego zaświadczenia oraz przykład prawidłowo uzupełnionego dokumentu.

Skip to content