Bon na zasiedlenie
 
Nabór trwa od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

 1. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub
 3. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl

Planowana wysokość bonu na zasiedlenie wynosi 8 000,00 złotych.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną:

 1. osoby młode do 25 roku życia, które bon na zasiedlenie otrzymają w ciągu czterech miesięcy od dnia rejestracji w PUP,
 2. osoby w wieku od 25 do 30 roku życia.

Informacje merytoryczne dotyczące realizacji bonu na zasiedlenie tel.: 63 24 77 834.

https://konin.praca.gov.pl/-/13999555-ogloszenie-o-naborze-bon-na-zasiedlenie

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego osoby do 30 roku życia

Nabór trwa od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Pracodawcy składają Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

 1. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub
 3. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl

Planowana wysokość refundacji wynosi 18 000,00 złotych.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne:

 1. osoby młode do 25 roku życia, które zatrudnienie w ramach wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego rozpoczną w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP
   
 2. osoby w wieku od 25 do 30 roku życia.

Informacje merytoryczne dotyczące refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego tel.: 63 247 78 45.

https://konin.praca.gov.pl/-/14001257-ogloszenie-o-naborze-wyposazenie-doposazenie-stanowiska-pracy-dla-skierowanego-bezrobotnego-osoby-do-30-roku-zycia

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby do 30 roku życia

Nabór trwa od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

 1. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub
 3. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl

Planowana wysokość dotacji wynosi 17 000,00 złotych.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne:

 1. osoby młode do 25 roku życia, które umowy o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej podpiszą w ciągu czterech miesięcy od rejestracji w PUP.
 2. osoby w wieku od 25 do 30 roku życia.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
 2. osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
  • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,
  • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej,
 3. osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tel.: 63 247 78 40.

https://konin.praca.gov.pl/-/14002214-ogloszenie-o-naborze-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-osoby-do-30-roku-zycia

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej osoby powyżej 30 roku życia

Nabór trwa od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

 1. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub
 3. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl

Planowana wysokość przyznanej dotacji wynosi 17 000,00 złotych.
 
W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia.

Każda osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oceniana będzie również według następującej skali punktowej:

 • osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt,
 • osoby z niepełnosprawnościami – 1 punkt,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt.

Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tel.: 63 247 78 40.

https://konin.praca.gov.pl/-/14003080-ogloszenie-o-naborze-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-osoby-powyzej-30-roku-zycia

STAŻ osoby do 30 roku życia

Nabór trwa od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Pracodawcy składają Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

 1. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub
 3. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną:

 1. osoby młode do 25 roku życia, które staż rozpoczną w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.
 2. osoby w wieku od 25 do 30 roku życia.

 
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby z następujących grup:

 1. osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby z wykształceniem średnim i niższym),
 2. osoby długotrwale bezrobotne, tj.:
  • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat,
  • osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej,
 3. osoby bezrobotne niepełnosprawne.

Wnioski Pracodawców po przejściu oceny formalnej będą rozpatrywane pod względem kryteriów jakie spełnia osoba bezrobotna wskazana we wniosku. Każda osoba bezrobotna wskazana przez Pracodawcę oceniana będzie według następującej skali punktowej:

 • osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
 • osoba długotrwale bezrobotna – 1 punkt,
 • osoba bezrobotna niepełnosprawna – 1 punkt,

Informacje merytoryczne dotyczące realizacji staży tel.: 63 247 78 38.

https://konin.praca.gov.pl/-/14011737-ogloszenie-o-naborze-staz-osoby-do-30-roku-zycia

STAŻ osoby powyżej 30 roku życia

Nabór trwa od 11 stycznia 2021 roku do odwołania. Wnioski należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, w następujący sposób:

 1. do skrzynki podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4 – UWAGA: wnioski należy złożyć w zamkniętej/zaklejonej kopercie lub spięte w taki sposób, który uniemożliwi jego rozpięcie lub
 2. przesyłając tradycyjną pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin lub
 3. wniosek opatrzony certyfikowanym podpisem przesłać na adres e-mail pup@konin.praca.gov.pl

Planowana wysokość przyznanej dotacji wynosi 17 000,00 złotych.
 

W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia.
 
W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły już w projekcie „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Konińskim (V)”.

Każda osoba bezrobotna ubiegająca się o przyznanie jednorazowo środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej oceniana będzie również według następującej skali punktowej:

 • osoby długotrwale bezrobotne – 1 punkt,
 • osoby z niepełnosprawnościami – 1 punkt,
 • osoby o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej – 1 punkt.

Ww. ocena punktowa dokonywana będzie na podstawie informacji o osobie bezrobotnej będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na dzień składania wniosku przez osobę zainteresowaną podjęciem działalności gospodarczej.

Informacje merytoryczne dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej tel.: 63 247 78 40.

https://konin.praca.gov.pl/-/14012171-ogloszenie-o-naborze-staz-osoby-powyzej-30-roku-zycia

Skip to content