Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • koła gospodyń wiejskich,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów:

Priorytet 1 – Działania wspierające: Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 50 tys. zł

Priorytet 2 – Bezpieczeństwo NGO

Maksymalna kwota dotacji wynosi 40 tys. zł, w tym maksymalnie 10.000 zł na każde poddziałanie:

  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Budżet Programu wynosi 10 milionów złotych. Nie jest wymagany wkład własny.

Nabór wniosków jest prowadzony od 12 maja 2020 r. do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia, tj. nie później niż do 30 listopada 2020 roku

Zasady złożenia wniosku przedstawione są na stronie https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

Szczegółowe informacje na temat Programu udzielane są w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu 601 901 285 (w godz. 10:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku) lub poprzez pocztę elektroniczną: covid@niw.gov.pl

Zapraszamy do kontaktu z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Koninie (PIFE): telefonicznie 63/240 85 35 lub 601 346 807, 661 612 515 oraz elektronicznie na adres e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

Zachęcamy również do łączenia się ze Specjalistą ds. Fundusze Europejskich przez Skype w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 12:00 – 14:00.
Nazwa użytkownika Skype: PIFE Konin.fe

Skip to content