Wystartował piąty nabór wniosków dla osób fizycznych w programie „Mój Prąd”. Wsparcie dotyczy zarówno domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) jak i przydomowych magazynów energii i ciepła, które zwiększają zużycie własne energii elektrycznej wytworzonej z własnych paneli PV. Dotację można także uzyskać na zintegrowane z urządzeniami inteligentne systemy zarządzania energią, urządzenia grzewcze (pompy ciepła), kolektory słoneczne.

Aktualna edycja Programu Priorytetowego „Mój Prąd” jest finansowana z Funduszy Europejskich Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Budżet na realizację piątej edycji programu wynosi do 100 mln zł.

Kluczowe cele programu „Mój Prąd” to:

  • zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych;
  • wzrost zużycia własnego wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie;
  • zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

Spodziewamy się, że dzięki tej edycji programu emisja dwutlenku węgla (CO2) zmniejszy się o 48 816 ton w ciągu roku, a wskaźnik dodatkowej zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych powinien wynieść co najmniej 64,4 MW. Inwestycje prowadzone w programie muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu w zakresie udziału OZE w wytwarzaniu i konsumpcji energii oraz powinny zapewnić poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu.

Program jest stale rozwijany, aby dostosować go do dynamicznie zmieniających się warunków. Dofinansowanie w nowej edycji programu „Mój Prąd 5.0” obejmuje, oprócz dotychczasowych elementów, również finansowanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych. O dofinansowanie będą mogli ubiegać się także dotychczasowi beneficjenci programu „Mój Prąd”, w przypadku składania tylko wniosku rozszerzającego dofinasowanie na urządzenia dodatkowe (inne niż we wniosku wypłaconym w czwartym naborze wniosków).

Zasady naboru wniosków oraz dokumentacja programu dostępne są na stronie mojprad.gov.pl.

Skip to content