Od dnia 19 października br. ARR posiada w swojej ofercie nowy produkt finansowy Pożyczka EKOenergetyczna.

Jest to produkt finansowy stanowiący wsparcie dla przedsiębiorców z sektora MŚP z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego. Dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy chcą wykorzystać potencjał odnawialnych źródeł energii, by docelowo obniżyć koszty prowadzenia działalności oraz zbudować wizerunek swojej firmy jako świadomej i aktywnej proekologicznie.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

Finansowanie inwestycji, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym na poprawę jakości powietrza, tj. m.in. na:

 • poprawę efektywności energetycznej i wymianę źródeł ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie,
 • zakup nowych niskoemisyjnych środków transportu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
 • rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania paliw alternatywnych,
 • budowę lub modernizację instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
 • budowę lub modernizację instalacji umożliwiających odzysk i oszczędność energii cieplnej.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZKI:

 • maksymalna kwota pożyczki: 1 000 000,00 PLN
 • brak konieczności wnoszenia wkładu własnego
 • okres spłaty: do 120 miesięcy (10 lat)
 • karencja w spłacie kapitału: do 12 miesięcy
 • wakacje w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych: do 6 miesięcy
 • oprocentowanie: od 0,29% w skali roku, przez cały okres czasu spłaty
 • zabezpieczenie: obligatoryjnie weksel własny in blanco, dodatkowo jedna z poniższych form zabezpieczeń:
 • poręczenie wg prawa cywilnego
 • hipoteka na nieruchomości (min. 120% wartości pożyczki)
 • gwarancje bankowe
 • sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, maszynach i urządzeniach (min 130% wartości pożyczki)
 • poręczenie innej instytucji finansowej
 • blokada środków na rachunku bankowym

Szczegóły oraz dokumenty dot. pożyczki znajdują się na stronie http://ekoenergetyczna.arrkonin.org.pl/

Skip to content