Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP z obszaru Wielkopolski Wschodniej do udziału w polsko – włoskiej misji gospodarczej przedstawicieli zagranicznych firm z przedsiębiorcami z Wielkopolskiej Doliny Energii, która odbędzie się w dniach  8 – 9  września 2022 roku.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu pt. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, realizowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2. Promocja gospodarcza regionu, Zadanie 3: Promocja gospodarcza – Organizacja misji przyjazdowej przedstawicieli zagranicznych podmiotów i/lub ekspertów dla przedsiębiorców z Wielkopolskiej Doliny Energii.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie podczas misji gospodarczej gościć będzie przedstawicieli włoskich firm działających w branży odnawialnych źródeł energii w szczególności z zakresu transferu technologii w sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem systemów związanych z produkcją, magazynowaniem, dystrybucją i zastosowaniem wodoru, a także z branż pokrewnych przemysłu jutra.

Głównym celem misji będzie nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z Wielkopolskiej Doliny Energii, a zaproszonymi zagranicznymi przedstawicielami firm zainteresowanymi inwestycjami w regionie Wielkopolski Wschodniej. Przewidziane konferencje, spotkania B2B oraz wizyty studyjne będą okazją do zaprezentowania zagranicznym firmom potencjału gospodarczego Wielkopolski Wschodniej, jako regionu atrakcyjnego dla realizacji wspólnych projektów.

Do udziału w misji zaprasza się regionalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalności gospodarcze w ramach Obszarów Inteligentnych Specjalizacji dla Wielkopolski oraz dla podregionu konińskiego i są zainteresowani wymianą handlową, poznaniem nowych technologii i produktów oraz nawiązaniem współpracy handlowej z firmami zagranicznymi. Sekcje kodów PKD przyporządkowane do ww. Obszarów Inteligentnych Specjalizacji zostały wykazane i załączone do niniejszego zaproszenia.

Udział w misji gospodarczej jest bezpłatny. Wstępny program misji został załączony do niniejszego zaproszenia, natomiast szczegóły wydarzenia zostaną podane po zakwalifikowaniu się przedsiębiorstw do udziału w proponowanym wydarzeniu.

W misji może wziąć udział maksymalnie 6 przedsiębiorców z Wielkopolski Wschodniej, po maksymalnie dwóch przedstawicieli na firmę.

Kryteria naboru firm, warunki udziału w misji gospodarczej w dniach 8-9 września 2022 roku:

  1. Do udziału w misji zgłaszać się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.), które posiadają siedzibę firmy na terenie Wielkopolski Wschodniej, tj. subregionu konińskiego, powiaty: Miasto Konin, koniński, słupecki, kolski, turecki.
  2. Udział w misji dla MŚP stanowić będzie wsparcie de minimis (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).
  3. Nabór zgodnie z kodami sekcji PKD, wpisującymi się w wybrane Obszary Inteligentnych Specjalizacji Wielkopolski i podregionu konińskiego.
  4. Warunkiem udziału w naborze jest przesłanie/dostarczenie niezbędnych dokumentów, wypełnionych i podpisanych w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu o naborze (formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dotyczące RODO).
  5. Kwalifikacja przedsiębiorstw, które będą spełniały wszystkie ww. wymagania formalne, następować będzie w oparciu o poniższe kryteria:
  6. deklaracja chęci zorganizowania w swojej firmie wizyty studyjnej – 15 pkt.
  7. kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego – 10 pkt.

W przypadku otrzymania przez dwie lub więcej firm tej samej liczby punktów decydować będzie liczba punktów otrzymana za kolejność zgłoszeń, według daty dostarczenia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2022r.

W celu zgłoszenia chęci udziału w misji gospodarczej należy:

  • dokonać rejestracji/wstępnego zgłoszenia pod nr telefonu: 691 724 562,
  • dostarczyć formularz zgłoszeniowy, formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, wpis do KRS lub CEIDG, oświadczenie dot. RODO do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Ww. dokumenty można również przekazać w formie elektronicznej (podpisane skany) na adres: wde@arrkonin.org.pl lub monika.kasznia@arrkonin.org.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z pracownikami biura projektu pod wskazanymi powyżej numerem telefonu lub adresami e-mail.

Wynik naboru, tj. lista zakwalifikowanych przedsiębiorców oraz ewentualnie lista rezerwowa, zostaną opublikowane na stronie http://wde.arrkonin.org.pl. Zakwalifikowane firmy zostaną również poinformowane telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Do pobrania: 

Osoba do kontaktu:

Monika Bielakowska – Kasznia

Kierownik Projektu

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. +48 691 724 562 lub +48 603 075 718

e-mail: monika.kasznia@arrkonin.org.pl

Skip to content