Oferta pracy na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

W związku z prowadzeniem Punktu Informacyjnego w Koninie, Spółka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie poszukuje pracownika na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy Europejskich.


Miejsce zatrudnienia:
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62- 510 Konin

Okres zatrudnienia: okres próbny z możliwością przedłużenia umowy

Termin zatrudnienia: III kwartał 2023 roku

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar zatrudnienia: 1 etat (standardowe godziny pracy od 8:00 do 16:00, poniedziałek-piątek)

Zakres obowiązków:

 • udzielanie konsultacji nt. Funduszy Europejskich (FE) w formie bezpośredniej, e-mailowej, pisemnej, telefonicznej, indywidualnej konsultacji u klienta i za pośrednictwem narzędzi internetowych;
 • ogólne informowanie na temat FE, poszczególnych programów i działań, programów zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, Krajowego Planu Odbudowy;
 • informowanie o możliwości uzyskania dofinansowania w ramach FE– tj. udzielenie klientowi informacji o systemie wdrażania, bądź zakwalifikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu/działania w programie finansowanym z FE (m.in. w zakresie możliwości korzystania ze środków w ramach FE, informacji o konkursach oraz możliwych źródłach i formach finansowania, informacji nt. ogólnych warunków, kryteriów oraz procedur przyznawania wsparcia oraz danych kontaktowych do właściwych instytucji);
 • informowanie, jak przygotować wniosek o wsparcie – tj. min. przedstawienie zasad i warunków decydujących o przyznaniu wsparcia z FE, a także cech, którymi musi charakteryzować się konkretny wniosek oraz warunków, które musi spełnić składający go beneficjent, aby ubiegać się o konkretne wsparcie w konkretnym programie/działaniu/konkursie;
 • organizacja i udział w Mobilnych Punktach Informacyjnych (MPI) i całodziennych dyżurach MPI;
 • organizacja, prowadzenie i udokumentowanie spotkań informacyjnych i szkoleń, w tym webinarów, spotkań w szkołach ponadpodstawowych i prelekcji;
 • organizacja, prowadzenie i udokumentowanie stoisk informacyjnych w trakcie targów, konferencji
  i wydarzeń plenerowych.

 Wymagania preferowane:

 • wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: integracja europejska, zarządzanie projektami lub pokrewne;
 • minimum 3-letni staż pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia zawodowego we wdrażaniu lub realizacji projektów finansowanych z FE lub udzielaniu informacji o FE;
 • doświadczenie praktyczne związane z realizacją projektów finansowanych ze środków krajowych, Unii Europejskiej i innych źródeł;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej związanej z FE;
 • znajomość problematyki związanej z funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej,
 • znajomość ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej;
 • umiejętność analizy i przetwarzania dużej ilości informacji;
 • komunikatywność, otwartość, swoboda wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej;
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, kreatywność, zaangażowanie;
 • praktyczna umiejętność obsługi komputera na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym (m. in. programy pakietu MS Office, korzystanie z Internetu i poczty elektronicznej);
 • czynne prawo jazdy kategorii B tj. wykorzystywane na co dzień w praktyce.

 Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń, spotkań informacyjnych i/lub konferencji;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków dotacyjnych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres;
 • odpowiedzialność, sumienność i rzetelność;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • dyspozycyjność (praca na pełen etat, w tym liczne wyjazdy).

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach podnoszących kompetencje
  i kwalifikacje zawodowe;
 • odpowiedzialną pracę na ciekawym i rozwojowym stanowisku;
 • pracę w ambitnym zespole, który chętnie dzieli się wiedzą;
 • własne stanowisko pracy (samodzielne biurko, komputer, telefon, itp.).

 Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny ze wskazaniem obszarów, w których kandydat ma największe doświadczenie, uwzględniając merytoryczne wymagania preferowane wskazane w ofercie;
  • CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje, ukończone kursy/szkolenia;
  • kopie (scan) dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje, podpisane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

prowadzonej przez Spółkę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin.”

Aplikacje należy składać w terminie do: 27 lipca 2023 r. do godziny 15.00 elektronicznie na adres mailowy: arr@arrkonin.org.pl  

Dodatkowe informacje:

 • aplikacja powinna być przygotowana w języku polskim;
 • aplikacje otrzymane po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane;
 • kontaktować będziemy się tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi wymagania formalne;
 • kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie spotkania i metodzie rekrutacji. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach prowadzanych przez Spółkę Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy że:

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy  

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem danych jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie z siedzibą przy ul. Zakładowej 4, 62-510 Konin.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na adres
  e-mail iod@comp-net.pl  
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w kodeksie pracy, odbędzie się w celu nawiązania zatrudnienia na podstawie obowiązujących przepisów, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. W pozostałych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. zgody, która może być w każdej chwili cofnięta. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę.
 4. W przypadku, gdy nie nastąpi nawiązanie stosunku pracy, Pani/Pana dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy prawa.
 6. Zakres danych, jakie pracodawca ma obowiązek żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wskazany w art. 221 Kodeksu Pracy.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 221 Kodeksu Pracy, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Dane wynikające z ustawy, są niezbędne do rozpoczęcia procesu nawiązania stosunku pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału ww. procesie.
 8. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność
  z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 9.  Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również
  w formie profilowania. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego.
Skip to content