Informujemy, że w związku z otrzymaną dodatkową alokacją środków, z dniem 15 września wznowiony zostanie nabór dokumentów zgłoszeniowych do projektu: „Dobre kwalifikacje – lepsza przyszłość”.

Szczegóły dotyczące naboru:

– cała dostępna pula środków przeznaczona na dofinansowania usług rozwojowych wynosi 500 tyś zł,

– dokumenty zgłoszeniowe mogą być składane drogą pocztową/kurierską lub osobiście do skrzynki podawczej w siedzibie ARR (ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin),

– nabór zostanie zamknięty z chwilą przyjęcia przez Operatora dokumentów zgłoszeniowych na kwotę 500 tyś zł,

– dokumenty złożone przed terminem nie będą rozpatrywane,

– usługi rozwojowe nie mogą rozpocząć się wcześniej niż 29.09.2021r.

– usługi rozwojowe nie mogą rozpocząć się później niż 30.10.2021r.

– termin realizacji usługi nie powinien być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, termin oczekiwania na egzamin potwierdzający zdobycie kwalifikacji  nie powinien być dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji usługi, a termin oczekiwania na wydanie dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji nie powinien przekraczać 14 dni od zdania egzaminu,

– Operator każdorazowo będzie weryfikował zgodność danych dotyczących usługi rozwojowej z powyższymi zapisami oraz realne możliwości zdobycia kwalifikacji w wyznaczonych terminach,

nie będzie możliwości aneksowania umów zawartych w ramach niniejszego naboru w zakresie wydłużenia okresu realizacji usług,

– Operator nie dopuszcza możliwości wydłużenia  terminu zakończenia usługi po podpisaniu umowy wsparcia (nawet z przyczyn losowych, covidowych czy innych).

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

http://uslugirozwojowe.arrkonin.org.pl/kwalifikacje/

Skip to content