Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Koninie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór prowadzony będzie w dniu 10 maja 2023 roku od godz. 8:00 do wyczerpania wysokości przyznanego limitu, wyłącznie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin, w pokoju nr 104 (I piętro).

Zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez ministra właściwego ds. pracy w 2023 roku środki KFS będą przeznaczone na:

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla nowozatrudnionych osób (lub osób, którym zmieniono zakres obowiązków) powyżej 50 roku życia.
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób poniżej 30 roku życia w zakresie umiejętności cyfrowych oraz umiejętności związanych z branżą energetyczną                         i gospodarką odpadami.


Szczegóły dotyczące naboru:

tel.: 63 247 78 43

Skip to content