Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z dniem 8 maja 2023 roku ogłasza nabór wniosków nr FEWP.01.03-IZ.00-001/23 w ramach Działania 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 70% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach naboru wynosi 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milinów złotych) !!!

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się następujące podmioty:

a) administracja rządowa,

b) Jednostki Samorządu Terytorialnego,

c) uczelnie,

d) organizacje badawcze,

e) publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

f) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,

g) podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

h) jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

i) organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,

j) organizacje pozarządowe,

k) instytucje sportu,

l) instytucje kultury.

Na co można otrzymać dofinansowanie

1.  W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące rozwoju i poprawy jakości i dostępności e-usług i e-zasobów publicznych, w tym e-kultury, z elementami wzmacniającymi bezpieczeństwo rozwoju e-usług i systemów informatycznych, polegające na:

a)  rozwoju elektronicznej administracji w samorządach, w tym cyfrowej standaryzacji i strukturyzacji zasobów oraz bezpiecznych repozytoriów cyfrowych,

b)  cyfryzacji procesów back-office w administracji samorządowej oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność urzędów, w tym aplikacji ISP (informacje sektora publicznego) i systemów bazodanowych, służących poprawie efektywności zarządzania oraz upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. chmura obliczeni owa, elektroniczny obieg dokumentów, otwarte dane publiczne wysokiej jakości, budowa odpowiednich narzędzi analitycznych, itp.),

c)  tworzenia, standaryzacji i aktualizacji cyfrowych e-usług i referencyjnych zasobów cyfrowych, a także infrastruktury do ich realizacji,

d)  udostępniania e-zasobów naukowych i kulturowych,

e)  rozwijania zasobu związanego z monitoringiem i ochroną środowiska i klimatu, dla zapewniania właściwej skuteczności działań adaptacyjnych do zmian klimatu i przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu, w celu wyposażenia JST w sprawnie funkcjonujący system IT umożliwiający regionalne i lokalne zarzadzanie środowiskiem wraz z możliwością udostępniania danych o środowisku,

f)  rozwoju infrastruktury informatycznej, e-usług i cyfrowych zasobów służącej podnoszeniu poziomu świadomości zdrowotnej, aktywności i sprawności fizycznej oraz odporności na stres,

g)  wykorzystywania TIK w relacjach pomiędzy administracją i klientem (A2C),

h)  rozwoju aplikacji ISP, także cyfrowych zasobów o znacznym potencjale ponownego wykorzystania (np. w zakresie nauki, kultury i dziedzictwa) pozostających w dyspozycji podmiotów spoza sektora publicznego realizujących usługi publiczne. Wypracowanie wspólnych formatów danych służy spójności rejestrów posiadanych przez administrację publiczną. W ramach przedmiotowego typu projektu rozwój infrastruktury informatycznej może stanowić jedynie element projektu.

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: ocenaformalna1@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 34 lub bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 714 Poznań, tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46. 

Link do strony: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/434#recruitment_section_1

Skip to content