10 czerwca br. ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.2 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach. W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje polegające na podniesieniu efektywności energetycznej oraz wdrożeniu modelu GOZ w MŚP:

  1. TYP I – modyfikacja procesów technologicznych polegająca na: przebudowie linii produkcyjnych, zastosowaniu energooszczędnych technologii produkcji, technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego, a także inwestycje w systemy zarządzania energią, w celu zwiększenie efektywności energetycznej,
  2. TYP II – kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstwa, w tym budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe,
  3. TYP III – działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych poprzez wdrażanie, modyfikacje procesów technologicznych oraz zmniejszenie ilości powstających odpadów i/lub ich ponowne wykorzystanie w przedsiębiorstwie.

Uzupełniającymi elementami projektu w odpowiednich limitach mogą być:

  • instalacje wytwarzania OZE,
  • rozwój niezbędnych kompetencji pracowników i kadry zarządzającej,
  • usługi doradcze,
  • tworzenie i rozwój punktów napraw.

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów do 70% wydatków kwalifikowalnychz minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 250 000 zł.

Projekt rozliczany będzie w oparciu o wydatki rzeczywiście poniesione za wyjątkiem kosztów pośrednich projektu. W ramach naboru przewiduje się uproszczone metody rozliczenia wydatków w oparciu o obligatoryjne zastosowanie stawki ryczałtowej w wysokości 2,5% na koszty pośrednie.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 16 sierpnia br.

Skip to content