Nabór wniosków na kompleksową modernizację energetyczną budynków sektora publicznego

20 maja br. ruszył nabór Wniosków o dofinansowanie na Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej (Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027). W ramach naboru o dofinansowanie dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Typ projektu objęty wsparciem:

W ramach naboru wsparciem zostaną objęte inwestycje w zakresie kompleksowej (głębokiej) modernizacji energetycznej budynków sektora publicznego, w tym budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) między innymi w:

  1. ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych,
  2. przebudowę/modernizację systemów grzewczych, w tym CO (wraz z wymianą źródła ciepła na OZE, podłączeniem do niego, czy podłączeniem do sieci ciepłowniczej),
  3. instalację/przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
  4. instalację/przebudowę systemów chłodzących,
  5. instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (wyłącznie na potrzeby użytkowe budynku – moc instalacji OZE powinna odpowiadać zapotrzebowaniu na energię elektryczną/cieplną budynku),
  6. wymianę oświetlenia na energooszczędne,
  7. zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu między innymi o technologie TIK,
  8. modernizację instalacji wewnętrznego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  9. przeprowadzenie audytów energetycznych (jako elementu projektu inwestycyjnego).

W ramach wsparcia Beneficjenci uzyskają możliwość dofinansowania swoich projektów z minimalnym poziomem 80% wydatków kwalifikowalnychz minimalną wartością kosztów kwalifikowalnych na poziomie 1 000 000 zł.

Szczegóły oraz pełną dokumentację dotyczącą naboru można uzyskać na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

NABÓR nr FEWP.10.06-IZ.00-003/24    

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 23 sierpnia br.

Bądź na bieżąco z harmonogramem naborów w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji:

www.arrtransformacja.org.pl

www.facebook.com/SprawiedliwaTransformacjaWW

Skip to content