Informujemy, że z dniem 25 stycznia 2021 r. od godziny 8:00 wznowiony zostanie nabór uzupełniający formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu pn.:  „Dotacja na Twoją firmę”.


Zgodnie z przyjętym w Regulaminie rekrutacji Uczestników założeniem Beneficjenta i Partnerów, aby bezzwrotną dotację na własną firmę otrzymały zróżnicowane grupy potrzebujących, po wznowieniu naboru przyjmowane będą wyłącznie formularze rekrutacyjne składane przez osoby pracujące (przypominamy, że definicja osoby pracującej podana jest w Regulaminie rekrutacji Uczestników, który dostępny jest na stronie projektu: www.twojafirma.arrkonin.org.pl).

Formularze rekrutacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej do siedziby ARR S.A. w Koninie, ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin. Za dzień złożenia Formularza uznaje się dzień, w którym Formularz zostanie złożony w ARR S.A. (UWAGA: decyduje data wpływu do ARR S.A., a nie data stempla pocztowego).


Jednocześnie informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Koninie ma prawo zamknąć nabór uzupełniający po przyjęciu 20 formularzy rekrutacyjnych.

Zespół Projektu
Twoja firma

Skip to content