W związku z częściowym zawieszeniem „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020”, wsparciem w ramach projektu: „Usługi rozwojowe dla subregionu końskiego” mogą zostać objęci pracownicy dużych przedsiębiorstw – osoby przybywające z terytorium Ukrainy po 24.02.2022 r.

Udział ww. pracowników w projekcie wymagać będzie udokumentowania statusu ww. osób.

Wsparcie przyznane dużemu przedsiębiorstwu stanowić będzie pomoc publiczną i wynosić 50 %  wartości usługi, z zastrzeżeniem zapisów Regulaminu projektu dotyczących maksymalnych kwot dofinansowania na usługę i pracownika.

Maksymalna kwota wsparcia, jaka może zostać przyznana dużemu przedsiębiorstwu będzie wynosić 100.000,00 zł.

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na usługi rozwojowe dla tej grupy osób za pośrednictwem ankiety: Badanie zapotrzebowania

Zapotrzebowanie należy złożyć do 31 maja 2022 r. Na ich podstawie zaktualizowana zostanie dokumentacja projekotwa.

Szczegóły dotyczące projektu:

Skip to content